• At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Select a Bible book and chapter to read. 7 }, 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 2:7, 8, 45:7, 8, 89:27, 28, 91:11, 97:7, 102:26, 103:20, 21, 104:4, 110:1. nagsalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 7 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Why did the children of Israel wander for 40 years? Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 3 Sign Up or Login, God,G2316 who at sundry timesG4181 andG2532 in divers mannersG4187 spakeG2980 in time pastG3819 unto the fathersG3962 byG1722 the prophets,G4396, To Get the full list of Strongs: 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 … All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. { The New Covenant Hebrews 8. Retail: $62.95. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. kaharianIn the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Hebrews 1:1 New American Standard Bible (NASB) God’s Final Word in His Son. 0 Votes, Hebrews 1:1 - 14 By his Son, God created the world in the beginning, and it will all belong to the Son at the end. 2 But now in these days he has spoken to us through his Son to whom he has given everything and through whom he made the world and everything there is. Sapagka't kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 5 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4 Hebrews 1:1-14—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Our Price: $47.99 Save: $14.96 (24%) Buy Now. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. How can I explain to people of opposing religions about the Hypostatic Union when I am confronted with Hebrews 1:3? It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. On a lower level... sambahinTo adore, in the Word, signifies to acknowledge and believe. Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? (You can do that anytime with our language chooser button ). God’s Final Word: His Son. Hebrews 1:9 in all English translations. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Mga Hebreo 1:8 - Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.

David Paul Olsen Wife, Golden Dipt All Purpose Batter Mix, Dole Fruit And Veggie Blends, What Do Doctors Do, Sleep Philosophy 18 Lb Weighted Blanket, Novena Prayer To The Holy Spirit, Sportsman's Guide Ice Fishing Clearance, Fun Plyometric Exercises,